”Jag tror på att överträffa elevernas förväntningar och skapa lärandeupplevelser som berör”

 

Maria Glawe är förstelärare och speciallärare inriktning språk-, läs- och skrivutveckling på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Förra läsåret deltog hon med sina elever i Jag skriver i dina ord. De tog hjälp av blogg, Hangouts, högläsning och mer för att få ut så mycket som möjligt av Camilla Stens författarbesök. Sten har skrivit dystopin En annan gryning som utspelar sig i en nära framtid där ett främlingsfientligt parti fått regeringsmakten. Här berättar Maria mer om sin planering och elevernas läsning och skrivande.

 

Du kan också följa arbetet på deras blogg.

 

Hur planerade du arbetet kring tävlingen och diskuterade du upplägget med Camilla Sten innan hennes besök?

Vi har tidigare läst framtidsskildringar utifrån ett kritiskt perspektiv, bland annat ”Den utvalde” av Lois Lowry och ”Så har jag det nu” av Meg Rosoff, så förberedelsen inför Camillas besök började med att vi återupptog samtalet om begreppet dystopi och de ungdomsböcker vi läst tillsammans. Tanken var att sätta det nya i ett, för eleverna, redan känt sammanhang och ta till vara deras olika kunskaper och erfarenheter. ”En annan gryning” skulle bli en utmaning därför byggde jag redan i planeringsfasen upp ett anpassat ramverk som stöd före, under och efter läsningen. Jag samtalade med eleverna kring deras förväntningar och deras önskemål både gällande besöket och läsningen. Eleverna ville gärna att vi skulle arbeta med boken och författarbesöket som ett Real Case – Värdeskapande lärande för hållbar utveckling (se bloggen) och hade i synnerhet önskemål om att ha digitala boksamtal med Camilla före, under och efter läsningen, något vi tidigare gjort med andra författare. Sagt och gjort. Jag kontaktade Camilla och berättade om vår idé. Hon gillade den och tillsammans planerade vi ett upplägg som gick ut på att nyttja digitaliseringens möjligheter att både stödja och berika läsupplevelsen under hela processen. 

 

Hur förberedde ni er i klassen inför författarbesöket?

Camilla spelade in en hälsningsvideo till eleverna som jag i förväg delade på bloggen. Videon skapade nyfikenhet och intresse hos eleverna. Jag tror på att överträffa deras förväntningar och skapa lärandeupplevelser som berör. Inför läsningen satte vi boken i ett sammanhang, vilket var Ungas röster för en hållbar värld. På förhand fick eleverna även blogga med Camilla, vilket gav den där känslan av meningsfullhet som leder till engagemang, glädje och lust att lära. I det sammanhanget stärktes också lusten att läsa. När vi bloggade om vårt gemensamma läsäventyr fick Camilla möta elevernas tankar och vice versa inför besöket.

 

I början läste vi högt tillsammans för att skapa läsgemenskap, därefter läste eleverna mycket på egen hand inför våra boksamtal. Då och då valde jag ut speciella händelser i boken och inledde undervisningen med högläsning och samtal. Under läsningen använde vi oss delvis av textkopplingar och delvis av Chambers ”jag-undrar” modell. Vi använde oss även av Google Hangouts för att möjliggöra boksamtal mellan eleverna i och utanför undervisningen. En gång varje vecka efter skoltid var jag också tillgänglig via Hangouts för att bokprata, vilket underlättade elevernas läsförståelsearbete.

 

Tanken med besöket var att ge eleverna en kulturupplevelse och inspiration att skapa något av värde för andra. Arbetet syftade till att stärka deras språk-, läs och skrivutveckling och samtidigt främja kritiskt tänkande. Vi arbetade med Critical Literacy, vilket är ett förhållningssätt som handlar om att lära sig hur texter fungerar; vad de gör med oss människor och med världen, om att undersöka och kritiskt granska, samtala och att påverka den verklighet vi är en del av. Det kritiska textarbetet gick ut på att eleverna genom gemensamma samtal skulle undersöka och reflektera över läsningen på ett djupare plan. Mitt uppdrag var bland annat att lyfta demokratiperspektivet och kritiska frågeställningar, exempelvis i vilket syfte boken har skrivits? vilka röster framstår som viktiga? vilka röster hörs inte? vad hänger ihop respektive hänger inte ihop? för vem skrevs boken? vad försöker den här boken göra med oss som läsare? etc. Genom bloggen fick eleverna även möjlighet att ställa kritiska frågor till Camilla som blev glad över läsningen och de starka åsikterna och tankarna om hennes bok. Utifrån frågorna kunde hon också förbereda sig inför besöket. Vi delade även vårt arbete inför skrivtävlingen så att hon visste vad eleverna skulle påbörja. Deras uppdrag var att skriva fram en annorlunda värld genom poesi. Den gemensamma utgångspunkten var låten ”Goliat” av Laleh och att deras dikt skulle kopplas samman med Agenda 2030.

 

Hur förlöpte själva träffen? Bar eleverna med sig något speciellt från det och hur tog ni tillvara Camillas besök?

Under besöket berättade hon först om sin väg till författarskapet, om hur det är att skriva böcker tillsammans med sin mamma Viveca Sten och slutligen tips på hur man arbetar fram idéer, hämtar inspiration och hanterar skrivkramp. Hon bjöd på fantastisk närvaro och många personliga upplevelser som främjade elevernas skrivlust. När Camilla delat med sig av vägen till författarskapet och stärkt eleverna med budskapet; alla kan skriva om man hittar inspiration, ställde eleverna frågor. Därefter kopplade hon ihop presentationen med elevernas skrivuppdrag i ”Jag skriver i dina ord”. Ett viktigt budskap från både mig och Camilla var att tänka bort rätt och fel, upptäcka ordens kraft och låta fantasin flöda. I skrivtävlingen uppmanas ju eleverna att ”ta ut svängarna rejält”.

 

Eleverna började skriva på sina bidrag när Camilla var där. Hon gick runt och förde intressanta samtal med dem, vilket var så kul att se. Hennes värdefulla skrivtips från den inledande delen av workshopen fick direktpåverkan i skrivövningen som följde. Eftersom eleverna i förväg lyssnat, analyserat och kopplat låten ”Goliat” till de globala målen var det lättare att komma igång. När eleverna var i skrivflow upptäckte jag att vi dragit över tiden. Tiden går fort när man har roligt!  Det är fantastiskt kul att se hur motiverade och engagerade eleverna blir när undervisningen knyter samman skolan och världen utanför i kreativa och autentiska uppdrag. Vi avslutade workshopen med att ge Camilla en bok att läsa på resan tillbaka till Uppsala. Det var så klart elevernas egen bok ”Noveller från Trelleborg” som de skrivit tillsammans med årskurs 5-elever från Bäckaskolan och författaren Fredrik Hansson.

 

Eleverna var väldigt nöjda efteråt och skrev respons till Camilla. Därefter arbetade vi vidare med boken, skrev klart dikterna inför skrivtävlingen, fortsatte blogga med Camilla och inledde nästa Real Case ”Valet 2018” med att samtala om ”En annan gryning” igen. Hur Isa (huvudpersonen i boken) och hennes vänner gör uppror i det tysta genom att hacka partibloggar och sprida flygblad för att göra sina röster hörda i ett rasistiskt samhälle.

 

På vilket sätt förändras elevernas syn på läsning och skrivande av att träffa en författare?

Jag tror elevernas inställning till läsningen stärktes eftersom Camilla berörde läsfrågan på ett tankeväckande sätt. En intressant sak som flera elever lyfte efteråt var just vikten av att skriva i en process och att lära genom respons. När de fick höra om hennes omarbetningar gjorde de direktkopplingar till undervisningen och min vägledande respons på deras uppgifter.

 

Maria delar med sig av tre tips på hur litteratur kan ta plats i klassrummet:

 

Skapa möjligheter för en utmanande läsgemenskap med fokus på innehållet där alla vill och kan vara medskapande. Eftersom eleverna utmanas att ”ta ut svängarna rejält” i samband med skrivtävlingen bör undervisningen och författarbesöket utformas i samma stil. Våga välja skönlitteratur som är lite svårare så eleverna får anstränga sig under läsningen. Erbjud samtidigt ett ramverk som stöd före, under och efter läsprocessen. Modellera (utan att styra för mycket) så eleverna får syn på hur läsningen utvecklar deras tänkande och leder till att de får syn på nya perspektiv. Låt eleverna läsa kritiskt, och ta ställning. Uppmuntra eleverna att ställa egna frågor och följ upp deras tankegångar för att fördjupa samtalen. Fastna inte i ”rätt” uppfattning-fällan utan låt kritiska frågor problematisera olika föreställningar. Läsförståelsen och läsupplevelsen fördjupas genom samarbete och lärarledda samtal.

 

Skapa helhet genom att låta boken ingå i ett större sammanhang där innehållet är i fokus och kopplas till elevernas livsvärldar. Nyttja digitaliseringens möjligheter och använd olika typer av texter och verktyg. Nöj dig inte med att eleverna läser, skriver och samtalar om världen utan ge var och en möjlighet att också göra sin röst hörd och skapa/skriva fram en förändrad värld.

 

Läs högt, men låt också eleverna läsa och reflektera på egen hand. Kommunicera dina förväntningar tydligt, ge respons som stärker och hjälp eleverna med strategier att förstå, hålla fokus och vara uthålliga.

Dela: